Glossari UX / HCI

Interacció

Termes

Accessibilitat

Capacitat d’un producte, servei, entorn o instal·lació de ser usat per qualsevol persona de manera independent de les seves habilitats o capacitats, temporals o permanents.

Consulteu Accessibilitat.

Adaptat d’ISO 9241-171:2008.

Arquitectura d’informació

Disciplina que estudia el disseny estructural d’entorns d’informació compartida, l’art i la ciència d’organitzar i etiquetar sistemes interactius per millorar la usabilitat, i la comunitat de pràctica emergent centrada a portar principis de disseny i arquitectura als entorns digitals.

Consulteu Arquitectura de la informació.

Adaptat de The Information Architecture Institute.

CLI (command-line interface)

➥ interfície de línia d’ordres.

Context d’ús

Condicions en les quals s’usa un sistema. Afecta les necessitats, desitjos i limitacions dels usuaris, per la qual cosa estudiar-lo i validar-lo és imprescindible per a iniciar un procés de disseny.

Adaptat d’Interaction Design Foundation.

Disseny centrat en l’usuari

➥ disseny centrat en les persones.

Disseny centrat en les persones

Enfocament de disseny i desenvolupament que té per objecte que els sistemes interactius siguin més usables centrant-se en l’ús que se’n fa i aplicant factors d’ergonomia i coneixements i tècniques d’usabilitat.

Se sol usar com a sinònim de disseny centrat en l’usuari, si bé en aquest cas la perspectiva és més àmplia si es tenen presents altres actors implicats que no són necessàriament usuaris (per exemple, el  pacient que atén un metge mentre usa un sistema interactiu).

Consulteu Disseny centrat en les persones.

Adaptat d’ISO 9241-210:2010.

Disseny d’interacció

Disciplina que estudia la definició d’estructures i comportaments en sistemes interactius.

Adaptat de la Interaction Design Association (IxDA).

Experiència d’usuari

Percepcions i respostes d’una persona com a resultat de l’ús present i anticipat d’un producte, sistema o servei.

Adaptat d’ISO 9241-210:2010.

GUI (graphical user interface)

➥ interfície gràfica d’usuari.

HCD (human-centered design)

➥ disseny centrat en les persones.

HCI (human-computer interaction)

➥ interacció persona-ordinador.

Heurístic

Regla empírica per a raonar. Simplificació o suposició que redueix o limita la cerca de solucions en camps que són difícilment comprensibles o poc compresos.

Consulteu Avaluació heurística.

Adaptat de la Interaction Design Association.

IA (information architecture)

➥ arquitectura de la informació.

Enginyeria d’usabilitat

Disciplina professional focalitzada a millorar la usabilitat de sistemes interactius basant-se en teories dels camps de la informàtica i la psicologia.

Adaptat de la Interaction Design Association.

Interacció persona-ordinador

Disciplina que s’ocupa de dissenyar, avaluar i implementar sistemes interactius per a l’ús humà, i de l’estudi dels principals fenòmens a l’entorn d’aquests sistemes.

Adaptat del Special Interest Group on Computer–Human Interaction (SIGCHI).

Interacció tangible

Paradigma en el qual la interfície s’integra amb un espai real i l’usuari interactua amb representacions físiques de dades digitals mitjançant la manipulació tangible i utilitzant tot el cos.

Consulteu Interacció tangible.

Interfície de línia d’ordres

Interfície que permet a l’usuari interactuar mitjançant instruccions teclejades.

Consulteu Typing.

Interfície d’usuari

Conjunt de components d’un programari o maquinari que proporcionen informació i controls perquè l’usuari faci tasques específiques amb el sistema interactiu.

Consulteu Interacció i interfícies.

Interfície gràfica d’usuari

Interfície que permet a l’usuari interactuar mitjançant icones gràfiques i indicadors visuals.

Consulteu Graphical user interface.

IxD (interaction design)

➥ disseny d’interacció.

Manipulació directa

Estil d’interacció que involucra la representació contínua dels objectes d’interès, i també accions ràpides, reversibles i incrementals amb retroalimentació visible.

Consulteu Manipulating.

Metàfora

Concepte o propietat que ja és familiar per a l’usuari i a partir del qual dirigeix el seu comportament.

Consulteu Metàfora.

Adaptat d’ISO 9241-16.

Model

Expressió pràctica i simplificada de la realitat que té l’objectiu d’ajudar a dissenyar, avaluar o comprendre el comportament d’alguna cosa complexa.

Adaptat de John M. Carroll (2003). «Glossary». En: Morgan Kaufmann (ed.). HCI Models, Theories, and Frameworks.

Model mental

Estructura cognitiva de conceptes i procediments als quals fan referència els usuaris per seleccionar objectius, escollir accions apropiades i entendre què succeeix quan interactuen amb un sistema interactiu o una altra eina.

Adaptat de John M. Carroll (2003). «Glossary». En: Morgan Kaufmann (ed.). HCI Models, Theories, and Frameworks.

Objectiu

Efecte esperat per un usuari.

Motivació per la qual decideix dur a terme una sèrie de tasques amb el producte interactiu.

Adaptat d’ISO 9241-11:1998.

Producte interactiu

sistema interactiu.

Prototip

Representació de la totalitat o una part d’un sistema interactiu que es pot utilitzar amb alguna limitació per a analitzar, dissenyar i avaluar.

En aquest sentit, ús que es fa de la representació, per la qual cosa pot ser-ho tant un esbós en paper com un sistema interactiu implementat i funcional.

Consulteu Prototipatge.

Adaptat d’ISO 9241-210:2010.

Punter

Símbol gràfic que es mou en la pantalla amb un dispositiu assenyalador, com per exemple un ratolí o una vareta.

Adaptat d’ISO 9241-16.

Realitat augmentada

Tecnologia que afegeix elements virtuals a una percepció de la realitat amb l’objectiu d’enriquir-la.

Consulteu Realitat augmentada.

Realitat virtual

Tecnologia que permet viure experiències en un entorn simulat i immersiu involucrant diversos sentits de l’usuari.

Consulteu Realitat virtual.

Sistema interactiu

Combinació de components de maquinari, programari i serveis, que es comuniquen amb un o diversos usuaris.

Adaptat d’ISO 9241-210:2010.

Tasca

Activitat necessària per a aconseguir un objectiu.

Adaptat d’ISO 9241-11:1998.

UCD (user-centered design)

disseny centrat en les persones.

Usabilitat

Grau en el qual un sistema interactiu pot ser utilitzat per usuaris específics per a aconseguir objectius específics amb eficàcia, eficiència i satisfacció en un context d’ús específic.

Adaptat d’ISO 9241-11.

Usuari

Persona que interactua amb un producte o servei interactiu.

Adaptat d’ISO 9241-11:1998.

UX (user experience)

experiència d’usuari.