Prototipatge

Mètodes

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Tipus

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert

Classificació

DuradaLlarga

DificultatAlta

ExpertesaAlta

ParticipantsPocs

Què és?

Un prototip és un model del producte o servei que inclou aspectes funcionals i estructurals i l’aparença que tindrà. Té dos objectius fonamentals:

 • Materialitzar els conceptes generats en les fases de recerca i ideació.
 • Avaluar la proposta de disseny amb els usuaris potencials, el client i l’equip de disseny i desenvolupament.

Fer un prototip permet, per tant, avaluar i iterar el disseny fins a arribar a una proposta que compleix els objectius del projecte i que, una vegada validada, donarà pas a la fase de desenvolupament i execució.

El procés de prototipatge és iteratiu i evoluciona des de les primeres propostes de baixa fidelitat, encara allunyades del disseny final, fins a les d’alta fidelitat, que defineixen les característiques que haurà de tenir el producte o servei quan es posi en mans dels usuaris.

Materials

Es fa amb paper, llapis, retoladors, plastilina, peces de muntatge i qualsevol material que permeti generar formes. També es fa amb eines digitals per a prototipatge.

Quan?

El prototipatge té lloc en la fase de generació. Després d’haver fet la recerca i la definició del disseny (modelatge de personas i escenaris, determinació de l’arquitectura de la informació), és possible donar forma a un prototip per a visualitzar les funcionalitats i aparença del producte o servei i, al mateix temps, avaluar la proposta.

El prototipatge s’estén també a la fase d’avaluació. Constitueix un model del producte o servei que és possible avaluar (anàlisi heurística, proves amb usuaris, etc.) i iterar a partir del retorn obtingut fins a arribar a una versió final que serà la que passarà a la fase de desenvolupament.

Finalment, quan el producte o servei s’hagin executat o llançat al mercat, és necessari continuar avaluant-ne el funcionament. Això implica reprendre el prototip per fer les iteracions necessàries (modificacions, noves funcionalitats, etc.) de manera que el disseny respongui a les necessitats canviants dels usuaris en tot moment.

Com?

El prototipatge es duu a terme en diverses fases i el resultat obtingut en cadascuna significa un grau creixent de «fidelitat» (o aproximació al disseny final):

 1. Sketching. Consisteix a fer dibuixos o esbossos amb llapis i paper. Això permet visualitzar el disseny i fer iteracions ràpides amb un cost molt baix.
 2. Prototipatge de baixa fidelitat (wireframe). Sobre la base de l’sketching, es construeix un prototip que representa l’estructura i interacció del producte o servei. El wireframe es pot avaluar i iterar per a seguir avançant cap a models més elaborats.
 3. Prototipatge d’alta fidelitat. En aquesta fase, a més de representar-se la interacció, s’incorporen al prototip elements gràfics que permeten començar a visualitzar (i a avaluar) el disseny final.

Finalment, després de les corresponents iteracions, s’obté un prototip o maqueta final que inclou tots els aspectes i funcionalitats del producte o servei que es duran a terme en la fase de desenvolupament.

L’objectiu de construir el prototip al llarg d’aquestes fases és testar contínuament la proposta de disseny i fer tots els canvis que siguin necessaris fins a arribar a una versió final. D’aquesta manera, el prototip que passa a desenvolupament és una proposta validada, i és possible optimitzar els recursos que s’utilitzaran en aquesta fase.

Avantatges

El prototipatge proporciona avantatges en diversos àmbits:

 • Permet passar de l’abstracció a la concreció (dels conceptes a la forma). Agilita el procés de pensament associat a un projecte de disseny.
 • Facilita la comunicació i el treball col·laboratiu. Permet que els diferents membres de l’equip (dissenyadors, desenvolupadors, comercials, etc.) visualitzin l’estat de la proposta i puguin implicar-se en el procés de disseny.
 • Permet avaluar la proposta. Es poden fer proves amb usuaris reals per a avaluar diferents aspectes del disseny (aparença, interacció, usabilitat, textos, etc.) i introduir millores fins a arribar a una versió final.
 • Limita les despeses en la fase de desenvolupament. Permet detectar errors i implementar millores abans de passar al desenvolupament, la qual cosa es tradueix en un estalvi de costos, inclosos els econòmics.
 • Atorga coherència al projecte. El prototipatge es construeix sobre la base de les idees i informació generades durant les fases prèvies del projecte.

Inconvenients

És necessari tenir en compte alguns dels inconvenients associats al prototipatge:

 • El dissenyador ha de ser capaç de prendre decisions objectives sobre què fa evolucionar en les iteracions següents i de què es pot prescindir: si «s’enamora» d’una idea, pot intentar conservar-la encara que no sigui adequada per al projecte.
 • Un prototip es podria iterar indefinidament, i per això és recomanable definir amb exactitud el temps i recursos disponibles per al prototipatge i no desbordar les previsions del projecte.
 • Si el prototipatge es fa de manera col·laborativa, cal tenir en compte les conseqüències que poden produir-se pel desequilibri de lideratge entre els participants, per la qual cosa és important disposar d’un moderador al llarg d’aquest procés.

Guies

Aquest contingut s’amplia a través de la següent guia: “Guia Prototipatge”.

Referències

Banerjee, A. (2014). «What a prototype is (and is not)» [article en línia]. UX Magazine.<http://uxmag.com/articles/what-a-prototype-is-and-is-not>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Cao, J. (2017). «What is a prototype: a guide to functional UX» [article en línia]. Studio by UXPin. <https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-a-prototype-a-guide-to-functional-ux/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Grothaus, M. (2015). «How to go from idea to prototype in one day» [article en línia]. Fast Company. <https://www.fastcompany.com/3045934/how-to-go-from-idea-to-prototype-in-one-day>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Hanington, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative idees & design effective solutions. Rockport Publishers.

Smith, Q. (2019). «Protyping user experience». [article en línia]. <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2019/01/prototyping-user-experience.php>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].