Iteratiu

Models

Què és?

El disseny iteratiu es basa en un procés continu d’experimentació, prova i avaluació del producte de manera que progressivament s’eliminen els problemes i aquest s’adequa als usuaris que l’han d’utilitzar. Així, el procés iteratiu millora el disseny al llarg del temps.

El procés iteratiu parteix del punt de partida que revisar la feina feta i iterar sobre les solucions generades és desitjable i, fins i tot, inevitable per tal d’arribar a productes interessants i adequats. D’aquesta manera, el procés iteratiu intenta solucionar els problemes derivats dels processos seqüencials o en cascada.

Una idea de fons amb la qual es treballa és que les necessitats dels usuaris, el problema i la seva solució es van entenent al llarg del temps i, per tant, no val la pena invertir molts recursos i esforços per a fer-ho a les primeres etapes del procés de disseny.

Els processos iteratius intenten millorar la solució del problema a cada iteració i, normalment, cada nova iteració és determinada pels resultats obtinguts en l’anterior. Es tracta de processos en què els processos d’anàlisi i síntesi i el prototipatge i l’avaluació són activitats essencials i intrínseques al propi procés. Els processos iteratius són especialment adequats per a millorar la qualitat i funcionalitat d’un producte.

El procés iteratiu també s’utilitza en el desenvolupament de programari i, amb petites variacions, també rep el nom de procés en espiral o procés incremental.

En els processos iteratius, la interacció de l’usuari amb el producte pren una importància especial. És mitjançant un procés iteratiu que la interacció es pot definir, investigar i avaluar de manera que es produeixi una adequació entre el producte i els usuaris.

Model

No hi ha un model de procés estàndard o comunament reconegut per al procés iteratiu ja que es tracta més d’una filosofia o punt de vista de treball que no pas d’un model de procés per si mateix. Així, les etapes d’un procés seqüencial com el procés en cascada es podrien portar a terme d’una manera iterativa.

Sí que hi ha consens en el fet que qualsevol procés iteratiu, per la seva pròpia naturalesa, incorpora etapes o activitats com ara:

  • anàlisi (que inclou exploració, investigació i definició),
  • prototipatge, i
  • avaluació.

Diagrama

Avantatges

Els processos iteratius presenten molts avantatges, destaquem especialment:

  • Identificar problemes aviat.
  • Poder fer evolucionar les solucions del problema a resoldre, millorant aquelles que s’identifiquen com a viables i descartant aquelles que no responen a les necessitats dels usuaris.
  • Centrar-se en les persones: són processos que permeten resoldre problemes fàcilment, especialment aquells relacionats amb els requisits i necessitats dels usuaris.
  • Passar més temps dissenyant i menys documentant-se.

Inconvenients

  • Com que es tracta d’una filosofia de treball, els processos iteratius no presenten inconvenients específics d’una manera directa. No obstant això, en projectes reals, lligats a restriccions de temps i de pressupost, és necessari definir en quin punt les solucions estan a punt i no és necessari refinar o iterar més.

Referències

Iterative design. <https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_design>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Iterative and incremental development. <https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].