Mapatge d’experiències

Recursos

Descripció

Hi ha diferents mètodes vinculats al mapatge d’experiències en l’àmbit d’UX. En la taula següent es descriuen breument aquests mètodes en funció del tipus d’interaccions, l’estructura del diagrama (cronològica, jeràrquica o espacial), la informació sobre l’usuari que ofereixen i el tipus d’organització associat.

Font: J. Kalbach (2016). Mapping experiences: a complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams (pàg.11).

En la taula següent s’expliquen els principis d’alineació que ens ajuden a plantejar la realització de diagrames per a mapar situacions o experiències.

Font: J. Kalbach. (2016). Mapping experiences: a complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams (pàg.13).

A partir d’aquests principis bàsics, l’objectiu és crear un diagrama o esquema adaptat a la situació que volem explicar. Per a facilitar aquest procés, a continuació es descriuran una sèrie de passos bàsics per a plantejar-lo de la manera més adequada i aproximar-nos a poc a poc a la representació final.

En primer lloc, cal tenir sempre presents els principis següents:

 • Intensificació del missatge que volem transmetre mitjançant el tipus de representació que utilitzem.
 • Claredat i simplicitat en la manera d’expressar la informació.
 • Cohesió i consistència en la manera de representar: mantenir el mateix tipus de llenguatge per a facilitar la lectura i generar una sensació d’unitat.
 •  Simplicitat; a vegades podem necessitar més d’un diagrama per a explicar una situació complexa.

També és de gran utilitat tenir en compte aquests principis:

 • Analitzar la informació disponible.
 • Definir les dimensions que tenen influència en el procés.
 • Determinar quina és la dimensió o dimensions més importants a l’hora d’explicar el procés.
 • Seleccionar l’esbós més adequat per a representar la informació (vegeu la imatge següent).

Font: J. Kalbach (2016). Mapping experiences: a complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams (pàg. 26).

 • Definir esquemàticament el plantejament global de l’estructura del contingut.
 • Establir la manera en què relacionem la informació mitjançant eixos, columnes, files, etc.

Organització de la informació amb columnes.
Font: OVICUO DESIGN BCN.

 • Fer un dibuix esquemàtic amb el mapa de la visualització i els conceptes bàsics representats com a base per a desenvolupar el diagrama.
 • Utilitzar elements removibles com etiquetes o notes adhesives per al procés de creació del diagrama i facilitar-ne la implementació i modificació.
 • Tenir en compte altres elements contextuals que ajudin a comprendre el tema: cronologia, temps, espais, etc.

Relació entre espai i necessitats.
Font: OVICUO DESIGN BCN.

 • Usar de manera complementària text, xifres, elements infogràfics, imatges o esbossos.
 • Tenir en compte sempre la jerarquització visual de la informació.
 • Valorar la manera més adequada de representar les connexions per a explicar relacions entre elements.

Representació amb estructura en xarxa.
Font: OVICUO DESIGN BCN.

 • Plantejar com establir relacions entre elements (divisió, agrupació, connexions, camins, etc.).

Disposició d’accions amb base cronològica.
Font: OVICUO DESIGN BCN.

 • Tenir sempre present la grandària dels elements gràfics per a representar la quantificació o el pes o importància d’un element.

L’objectiu d’un diagrama pot ser de caràcter finalista a l’hora de representar informació, però també és molt útil a l’hora de visualitzar una activitat o mapar un servei per a fer aflorar noves solucions i idees referents a com és plantejada.

Referències

Caddick, R.; Cable, S. (2011). «Communicating the user experience: a practical guide for creating useful UX documentation». Hoboken: John Wiley & Sons.

Kalbach, J. (2016). «Mapping experiences: A complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams». Sebastopol: O’Reilly Media.