Test amb usuaris

Mètodes

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Tipus

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert

Classificació

DuradaMitjana

DificultatAlta

ExpertesaAlta

ParticipantsMitjà

Què és?

El test amb usuaris és un mètode d’avaluació de la usabilitat que permet comprovar si les interfícies i els processos d’interacció estan ben dissenyats i si els usuaris troben obstacles i dificultats per a assolir els seus objectius.

Els tests amb usuaris poden variar des del test senzill amb una sola tasca i pocs usuaris fins a tests més complexos que avaluen un conjunt de tasques amb un volum important d’usuaris repartits en diferents perfils. A més, els tests poden ser molt diferents segons la tipologia i modalitat utilitzades.

Materials

Digitals: eines de mindmap i de generació d’arbres de contingut. Eines col·laboratives en línia per a la generació d’estructures d’informació.

Físics: llapis, paper, notes adhesives.

Quan?

El test amb usuaris és un mètode que permet avaluar el disseny a partir dels seus prototips. Per tant, es pot aplicar des de les primeres fases de prototipatge (sketching), i es pot repetir tantes vegades com calgui i els recursos ho permetin.

En el cas de projectes de redisseny (en què es parteix d’un projecte preexistent) és molt recomanable realitzar el test amb usuaris preliminars, ja que els resultats d’aquesta avaluació poden ajudar a definir les bases de la proposta nova.

És recomanable realitzar com a mínim una roda de tests amb usuaris, encara que és òptim realitzar-ne cada vegada que es genera una versió nova del prototip.

Com?

Per a portar a terme un test amb usuaris, cal realitzar les tasques següents:

 1. Definició de l’abast de l’avaluació.
 2. Definició del perfil dels participants i captació.
 3. Definició del guió de les sessions.
 4. Realització de les sessions.
 5. Anàlisi de resultats i elaboració de les conclusions.

Avantatges

 • El test amb usuaris permet avaluar la usabilitat d’una interfície d’una manera força fiable per a descobrir en quins punts els usuaris trobaran obstacles o dificultats.

Inconvenients

 • El cost, especialment el relacionat amb les persones (el temps i els desplaçaments d’usuaris i dels experts involucrats). Una tècnica que evita aquesta situació és el test remot, que permet realitzar el test a distància. L’avantatge del test remot és que és més senzill captar usuaris, l’usuari no perd el context d’ús habitual, i, per tant, el test no s’esbiaixa en aquest sentit.
 • Demana una infraestructura tecnològica, tant per al moderador del test com a casa de l’usuari, que pot ser complexa i que, depenent de com sigui, no permet dur a terme alguns protocols de test com el pensament manifest.

Notes

 • Els tests amb usuaris poden variar des del test senzill amb una sola tasca i pocs usuaris fins a tests més complexos que avaluen un conjunt de tasques amb un volum important d’usuaris repartits en diferents perfils.
 • En alguns casos, si es disposa de poc temps o recursos, es poden realitzar tests de guerrilla, que impliquen que la selecció dels participants i la tria del lloc on es realitza no són tan estrictes com en un test ortodox.
 • Els tests amb usuaris es poden complementar amb eines d’eyetracking, de manera que l’avaluador pugui conèixer quines zones de la pantalla observa l’usuari mentre porta a terme una tasca. Això aporta informació de valor sobre si la mirada s’orienta a focus d’atenció rellevants, o si cal fer canvis en el disseny per tal d’accentuar uns elements específics.
 • Utilitzar tècniques amb usuaris no implica que el dissenyador hagi d’aplicar literalment el que els usuaris li demanen, sinó que suposa recollir informació que cal analitzar i processar per a arribar a les idees clau que permetran definir el projecte.

Guies

Aquest contingut s’amplia a través de la següent guia: “Guia Test amb usuaris”.

Referències

Calvo-Fernández Rodríguez, A.; Ortega Santamaría, S.; Valls Saez, A. Mètodes d’avaluació amb usuaris.  <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/12921/9/Usabilitat_Mòdul3_%20Mètodes%20d¿avaluació%20amb%20usuaris.pdf>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

«Running a Usability Test». Usability.gov. (2014, 15 de Maig).  <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/running-usability-tests.html>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].