Llegibilitat

Principis

Què és?

La llegibilitat es refereix a la facilitat amb què l’usuari pot llegir el text. És una qüestió directament relacionada amb la usabilitat, ja que afecta la manera en què l’usuari processa la informació. Una llegibilitat baixa allunya els usuaris del contingut.

Implicacions en el disseny d’interfícies

Factors implicats en la llegibilitat

 1. Contrast. És el factor principal per a determinar si un text és llegible o no. Un bon nivell de contrast fa que el text es pugui llegir fàcilment i que es pugui escanejar visualment, si es vol fer una lectura en diagonal. Un grau baix de contrast requereix esforç per part de l’usuari i converteix la lectura en un procés lent i desagradable. Hi ha eines web que permeten comprovar si el nivell de contrast d’un text respecte al fons és suficient. Per exemple: https://webaim.org/resources/contrastchecker/.
 2. Grandària. Un text ben jerarquitzat, en què s’articulen bé les grandàries perquè l’usuari pugui reconèixer sense dificultats els diferents nivells de contingut (títol, cos, etc.), és més llegible.
 3. Interlineat. L’interlineat o distància entre línies influeix en la facilitat amb què el text és visualment escanejable. Si és massa estret, pot afavorir que l’usuari es confongui de línia. Si és massa ampla, el text semblarà fragmentat en lloc de tenir una continuïtat. En disseny per a pantalla, l’interlineat ideal generalment se situa al voltant del 150% de la grandària del text, encara que s’ha d’ajustar segons el tipus de lletra, la seva grandària, la quantitat de contingut, etc.
 4. Interlletratge. L’interlletratge és la distància entre les lletres d’una paraula. Malgrat que es pot ajustar en textos breus i de gran grandària per a reforçar aspectes visuals, és recomanable no modificar el que cada font té per defecte, quan es tracta de text de contingut extens.
 5. Longitud de línia. La longitud de la línia correspon al nombre de caràcters per línia. És un factor que té una forta influència en com l’usuari flueix d’una línia a la següent quan llegeix un text extens. En general, una amplària d’entre 45 i 75 caràcters (incloent signes de puntuació i espais) és l’adequada, malgrat que com en el cas de l’interlineat, s’haurà d’ajustar comprovant visualment el resultat segons el tipus de lletra i la grandària triada.

Pautes de disseny per a optimitzar la llegibilitat

Per a garantir la llegibilitat d’un text, a més de tenir en compte les qüestions associades als factors descrits anteriorment, s’haurien de seguir les pautes que descrivim a continuació:

 • Disseny dels títols. Cal equilibrar bé la grandària dels títols. Un títol massa gran ocupa molt espai i trenca el ritme de la lectura. Un títol massa petit no contribueix a establir una bona jerarquia i no atreu suficientment l’atenció de l’usuari.
 • Text escanejable. El disseny dels títols, el disseny del text del cos i el contrast entre el text i el fons han de contribuir al fet que l’usuari pugui escanejar àgilment el text. També és molt recomanable incloure punts d’atenció (mitjançant negretes, per exemple) perquè l’usuari pugui trobar fàcilment els conceptes clau. Cal utilitzar aquests punts amb moderació, per a no saturar l’atenció de l’usuari.
 • Espai buit. Quan hi ha molt text, l’espai buit permet que la pàgina «respiri» i facilita la lectura i l’escaneig. També cal deixar uns bons marges al voltant del bloc de text.
 • Coherència. L’ús coherent dels estils de text permet que l’usuari percebi sense problemes les jerarquies, reconeixent la categoria i la funció de cada bloc de text.
 • Densitat. La densitat del text es refereix a la quantitat de paraules que hi ha en una àrea determinada i està determinada per l’interlineat, l’interlletratge i la grandària del text. El text no hauria de ser massa dens ni massa espaiat.
 • Trencar la rutina. Quan es tracta de textos molt extensos, es recomana introduir elements que trenquin la rutina de la pàgina (quadres de text, destacats, cites). Les imatges són un bon recurs en aquest aspecte.
 • Separadors. Perquè sigui digerible, un text extens s’ha de dividir en paràgrafs d’una longitud controlada.
 • La primera frase de cada paràgraf hauria de resumir el contingut del paràgraf sencer. D’aquesta manera, l’usuari pot escanejar la pàgina llegint solament la primera línia de cada paràgraf i detenint-se on li interessi.

Referències

Cronin, M. (2009). «10 principles of readability and web typography». Smashing Magazine. Disponible a: <https://www.smashingmagazine.com/2009/03/10-principles-for-readable-web-typography/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.