Abans de començar

Aquesta guia amplia la fitxa de Card sorting. El card sorting permet analitzar com estructuren els usuaris els continguts per definir l’arquitectura de la informació sobre la base dels seus models mentals.

Aquesta tècnica, d’una banda, contribueix a descobrir quina és la millor manera d’organitzar la informació i, de l’altra, permet definir les etiquetes del producte o servei interactiu. S’implementa de manera ràpida i econòmica, i els beneficis són obvis: garanteix una arquitectura de la informació basada en les expectatives dels usuaris, la qual cosa facilita que trobin el que busquen quan utilitzen el producte.

Preparació

El primer pas per a fer un card sorting és fer un inventari de tots els continguts que inclourà el producte sobre la base de la informació obtinguda del modelatge (persones i escenaris) i també sobre la base dels requeriments de negoci.

A continuació és necessari prendre algunes decisions importants:

 • Card sorting tancat o obert. El primer permet ordenar la informació sobre la base de categories existents, i en el segon els usuaris han d’agrupar la informació sense que hi hagi categories predefinides. En aquest sentit, si es tracta d’un producte o servei nou, és habitual fer un card sorting obert per a analitzar la manera com els usuaris organitzarien la informació; si es té una estructura definida, es pot dur a terme una segona ronda d’exploració (si es considera necessari) fent un card sorting tancat sobre la base de les categories identificades la primera. Si es tracta d’un producte o servei ja existent al qual es vol afegir contingut, és habitual fer un card sorting.
 • Selecció i reclutament de participants. Cal reclutar els participants tenint en compte el perfil de les persones a les quals va dirigit el producte. Perquè el card sorting doni resultats representatius, és ideal fer la prova amb diverses persones, fins a quinze com a màxim (a partir d’aquest nombre, els resultats comencen a repetir-se).
 • Card sorting presencial o telemàtic. En funció de la disponibilitat dels participants, es pot fer la prova de manera presencial (individualment o en grups de tres persones com a màxim) o a distància utilitzant una eina digital.

A més, cal preparar les targetes que s’utilitzaran durant la sessió. Per a això, traslladem cadascun dels ítems identificats durant l’inventari de continguts en una targeta del tipus nota adhesiva (si el card sorting és presencial) o digital (si la prova es fa en línia). El nombre total de targetes variarà en funció del producte o servei (és ideal disposar de 30 a 40 targetes com a màxim).

Desenvolupament / execució

La prova es desenvolupa tal com es descriu a continuació:

 • Introducció i explicació. Es fa la introducció i explicació de la dinàmica de la sessió.
 • Lliurament de targetes. Es lliuren les targetes als participants, que han de:
 • Organitzar-les. La persona que observa els demana que les agrupin de la manera que tingui més sentit per a ells. És important destacar que no cal que ho facin ràpidament, sinó que es poden prendre el seu temps fins que tronin l’estructura que considerin més adequada.
 • Etiquetar-les. Una vegada agrupades les targetes en categories, és necessari abordar-ne l’etiquetatge. Si el card sorting és tancat, la persona que condueix la sessió pot demanar als participants que valorin els títols de cada grup i, si ho consideren apropiat, proposin un terme diferent (el mateix per a cadascuna de les targetes); si el card sorting és obert, els lliura targetes en blanc perquè escriguin el títol que els encaixi millor per a cadascun dels grups que han creat.
 • Recollida de dades. És important prendre nota de les respostes dels participants durant la sessió i després de la sessió:
 • Durant la sessió es recomana observar les reaccions dels usuaris i anotar-ne els comentaris més significatius (en el cas de sessions individuals, és molt útil demanar-los que «pensin en alt» mentre ordenen la informació). D’altra banda, quan els participants hagin fet la classificació, és molt profitós preguntar-los el motiu pel qual han ordenat o etiquetat la informació de la manera en què ho han fet (les seves respostes ens poden ajudar a entendre el model mental subjacent).
 • Una vegada acabada la prova, s’analitzaran les categoritzacions i etiquetes resultants.
 • Durada de la sessió. És habitual que un card sorting duri prop de 60 minuts.

Anàlisi / Resultats

Quan s’hagin fet totes les proves, és el moment d’analitzar les dades per extreure conclusions i poder definir l’arbre de continguts del producte.

En primer lloc, és necessari analitzar les dades quantitatives. Si s’ha fet el card sorting per mitjà d’una plataforma en línia, aquest tipus d’eines sol facilitar l’anàlisi mitjançant matrius de similitud o dendrogrames; si, per contra, les proves s’han fet de manera presencial, és necessari analitzar amb detalls els grups resultants per a identificar les categoritzacions i etiquetes que es repeteixen i anar traslladant aquesta informació amb les conclusions a una full (es poden recollir, per exemple, en un document Excel).

Finalment, feta l’anàlisi quantitativa, cal abordar l’anàlisi del retorn qualitatiu recollit durant el treball de camp: comentaris, reaccions, observacions, etc. En combinar tots dos tipus de dades s’enriquiran al màxim les conclusions i serà possible definir una arquitectura de la informació adequada al model mental dels usuaris.

Referències

Hudson, W. «Card Sorting» [article en línia]. A: M. Soegaard; R. F. Dam. The encyclopedia of human-computer interaction (2a. ed.). Interaction Design Foundation. <http://www.interaction-design.org/encyclopedia/card_sorting.html>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Mozyrko, B. (2015). «Card Sorting: a quick and dirty guide for beginners». Usability Geek. <https://usabilitygeek.com/card-sorting-quick-guide-for-beginners/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Sherwin, K. (2018). «Card Sorting: uncover users’ mental models for better information architecture». Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-definition/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Sinyakov, S. (2013). «Can card sorting improve the usability of your designs?» [article en línia]. Design Instruct. <http://designinstruct.com/web-design/card-sorting-usability-designs/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Usability.gov. «Card Sorting» [article en línia]. <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/card-sorting.html>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].