Abans de començar

Aquesta guia amplia la fitxa d’Avaluació heurística. L’avaluació heurística és una tècnica que s’inscriu, dins d’un procés de disseny centrat en l’usuari, en la fase d’avaluació.

Es pot dur a terme durant el procés de disseny, una vegada s’han elaborat les primeres propostes i s’han construït els primers prototips del sistema, ja que això permetrà corregir aspectes d’usabilitat abans de desenvolupar-lo completament. També es pot fer en l’etapa de llançament, un cop desenvolupat, per a diagnosticar elements d’usabilitat que no eren visibles en etapes prèvies.

En el cas de projectes de redisseny (en què es parteix d’un projecte preexistent) és molt recomanable realitzar l’avaluació heurística a l’inici del projecte sobre el disseny del què es parteix, ja que els resultats ajudaran a definir algunes pautes de la nova proposta.

Preparació

Preparar o seleccionar el checklist de base

L’avaluació heurística consisteix en l’avaluació d’un producte per part d’un expert o d’un grup d’experts, d’acord amb un conjunt de regles i principis de disseny establerts prèviament (heurístiques).

Aquestes heurístiques es poden dividir en subheurístiques, que aprofundeixen en qüestions específiques.

Per exemple, si una heurística de disseny d’interacció és “simplicitat” (el disseny ha de ser tan simple com sigui possible i centrat en la tasca), es pot dividir en les subheurístiques següents:

  • Cada pas del procés és evident per a l’usuari.
  • Les icones estan optimitzades per a poder-se reconèixer fàcilment.
  • No s’utilitzen icones semblants per a representar accions diferents.

Les subheurístiques, per tant, permeten avaluar qüestions específiques per a identificar errors o problemes de disseny.

La primera tasca de l’avaluador serà, doncs, reunir la llista d’heurístiques i subheurístiques que vol avaluar en format de checklist, per a indicar fàcilment quines es compleixen i quines no.

Cada disciplina té les seves pròpies heurístiques (les de disseny d’interfícies seran diferents, per exemple, de les de disseny d’automoció) i, per tant, el checklist resultant a cada cas serà diferent. En alguns casos, existeixen checklist ja preparats, que l’expert pot utilitzar com a recurs de base per a adaptar i preparar el que sigui més adient per a cada projecte.

Desenvolupament / execució

Avaluació del disseny

L’avaluació del disseny es realitza de manera individual per part de cada expert. Abans de començar, l’expert ha d’observar a fons el disseny per a familiaritzar-se amb ell.

A continuació, l’expert inspecciona el disseny seguint el checklist, que li ha de permetre indicar quines subheurístiques es compleixen i quines no, indicant el grau de gravetat del problema a partir de tres paràmetres:

  • La freqüència amb què ocorre el problema: és freqüent o no?
  • L’impacte del problema: els usuaris poden superar-lo fàcilment o no?
  • La persistència del problema: es resol immediatament o reapareix al llarg de l’ús?

Posar en comú els resultats de la inspecció

En cas que l’avaluació s’hagi portat a terme per part de més d’un expert, és recomanable posar en comú els resultats. Si hi ha diferències en el grau de la gravetat apreciada en algun dels problemes, és un bon moment per a debatre-ho.

Anàlisi / Resultats

L’anàlisi dels resultats es realitza en dues dimensions:

  • Quantitativa. Recollida de dades sobre els problemes detectats i la seva gravetat. Es poden representar en forma gràfica, per a una millor comprensió.
  • Qualitativa. Els problemes es descriuen per ordre de prioritat (els més greus primer), i s’hi associen les recomanacions sobre la solució. Aquestes conclusions es poden redactar en forma de llista executiva i aplicable.

Exemples

Per a l’avaluació de dissenys web, existeixen alguns checklists disponibles a la xarxa:

  • Per exemple, UX Check (http://www.uxcheck.co/) és una extensió de Chrome que permet identificar problemes d’un web i descarregar l’informe, tot en línia.

També hi ha altres checklist de format editable, com

Referències

Carreras, O. «Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en una evaluación heurística». Usable y accesible. Blog. [Data de consulta: 25 de gener de 2021]. <https://olgacarreras.blogspot.com.es/2012/03/estandares-formales-de-usabilidad-y-su.html>.

Galinus. «Principios del diseño de interacción de Bruce Tognazzini». [Data de consulta: 25 de gener de 2021]. <http://galinus.com/es/articulos/principios-diseno-de-interaccion.html>.

Nielsen, J. «10 Heuristics for User Interface Design». Nielsen Norman Group. [Data de consulta: 25 de gener de 2021]. <http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html>.

Zapata, M. «Mètodes d’avaluació sense usuaris». <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/12921/8/Usabilitat_Mòdul2_Mètodes%20d¿avaluació%20sense%20usuaris.pdf>.