Desk research

Mètodes

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Tipus

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert

Classificació

DuradaMitjana

DificultatBaixa

ExpertesaMitjana

ParticipantsPocs

Què és?

El desk research també anomenat secondary research consisteix en recollir informació a partir d’estudis i investigacions realitzades i que ja han publicat els seus resultats.

Sovint es parla que hi ha dos tipus de desk research, l’intern i l’extern. El desk research intern basa les seves fonts d’informació en la pròpia organització o, si és el cas, en la informació que proporciona el client d’un projecte. Per la seva banda, el desk research extern utilitza fonts d’informació com ara dades de caire més estadístic i social (elaborades per organismes públics), així com les més orientades al consum o recerca (elaborades per empreses i universitats). Així, el tipus d’informacions que ofereix cadascú tindrà un biaix molt diferent: la informació de caire públic o governamental la trobarem a instituts d’estadística o institucions temàtiques específiques; les informacions de recerca les trobem en bases de dades acadèmiques, normalment de pagament; i les informacions de tendències i consum les elaboren normalment empreses privades i són també de pagament, algunes d’aquestes empreses són Nielsen, Pew o Gartner.

La recerca secundària resulta útil a l’inici del projecte ja que a partir de les necessitats del projecte ens permet identificar allò que ja se sap i allò que hem d’investigar. És important diferenciar clarament i no barrejar dades entre la recerca del projecte i la recerca secundària.

Materials

Accés a fonts d’informació i bases de dades d’informes i articles que poden ser de pagament.

Quan?

És útil en la fase d’investigació per a enfocar les nostres hipòtesis inicials o per a orientar els objectius de recerca.

Com?

Cal conèixer les fonts d’informació i el tipus d’informes i articles que s’hi troben.

És necessària una certa experiència per a buscar i trobar la informació adequada i per a saber-la interpretar correctament.

És recomanable contrastar les fonts de les dades dels articles i dels informes.

Algunes fonts d’informació són:

Avantatges

  • Proporciona informació prèvia al projecte que permetrà orientar decisions i la pròpia investigació del projecte.
  • Permet disposar d’informació que per la seva temàtica, abast o cost, quedarien fora dels mitjans del projecte.

Inconvenients

  • A vegades s’utilitza el desk research com a substitut de l’etapa d’investigació d’un projecte. Això va en detriment del valor del projecte i d’arribar a un producte final centrat en els seus usuaris.

Referències

Travis, D. (2016). «Desk research: the what, why and how» [artícle en línia]. <http://www.userfocus.co.uk/articles/desk-research-the-what-why-and-how.html>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].