Coherència

Principis

Què és?

El principi de coherència determina que els sistemes són més usables quan les funcions similars es representen de manera similar.

La coherència permet als usuaris aplicar l’après a nous contextos, de manera que agilitza l’aprenentatge d’una interfície i permet que l’atenció se centri en els aspectes rellevants de la tasca.

Implicacions en el disseny d’interfícies

La coherència en el disseny d’interfícies afavoreix dues qüestions:

  • Permet que els usuaris aprenguin a utilitzar una interfície en menys temps, perquè inclou elements recognoscibles per a l’usuari, o perquè els nous elements mantenen el seu significat o funció una vegada presentats.
  • Evita confusions.

A l’entorn de disseny hi ha quatre tipus de coherència:

1. Estètica

Es refereix a la coherència en l’estil i l’aparença. Permet que un producte s’identifiqui com una marca determinada i que comuniqui els valors d’aquesta.

La millor eina per a aconseguir la coherència estètica consisteix en utilitzar una guia d’estil de manera que els elements visuals corresponguin a unes pautes bàsiques.

2. Funcional

Es refereix a la coherència entre la forma i la funció: a mateixa funció, mateixa forma. Si al llarg d’una interfície l’usuari troba diverses vegades la mateixa icona, per exemple, li serà fàcil reconèixer la seva funció si aquesta es manté de manera coherent.

Els UI design patterns (models de disseny d’interfície) són un bon recurs per a definir els elements que mantinguin la coherència funcional al llarg del flux de la interacció.

A internet hi ha nombroses biblioteques de design patterns. La Interaction Design Foundation ofereix una bona selecció en el seu article «10 Great Sites for UI Design Patterns».

Design patterns de Material Design (Android)
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Material_Design.svg.

3. Interna

Es refereix a la coherència al llarg de les pàgines o pantalles d’una interfície, o a la coherència d’una interfície respecte a d’altres productes del seu mateix grup. Per exemple, les diferents eines de Microsoft Office són coherents entre elles, de manera que l’usuari pot aprendre ràpidament com utilitzar-les si té experiència amb alguna d’aquestes.

Els sistemes de disseny (design systems) tenen com a finalitat establir les guies de disseny (tant a nivell estètic com funcional) per als sistemes d’aplicacions. Alguns exemples excel·lents de sistemes de disseny són:

4. Externa

Es refereix a la coherència d’un disseny respecte a estàndards ja definits. Per exemple, la utilització d’una icona «x» per a tancar una aplicació és un estàndard que apareix en múltiples productes, independents entre si.

Referències

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.

Nikolov, A. (2017). «Design principle: Consistency». UX Collective. Disponible a: <https://uxdesign.cc/design-principle-consistency-6b0cf7e7339f>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Wong, I. «Principle of Consistency and Standards in User Interface Design». Interaction Design Foundation. Disponible a: <https://www.interaction-design.org/literature/article/principle-of-consistency-and-standards-in-user-interface-design>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].