Mètodes

Prototipatge

Fets

DuradaLlarga

DificultatAlta

ExpertesaAlta

ParticipantsPocs

Clasificació

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert
Exploratori
Síntesi
Generatiu
Avaluació

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Què és?

Un prototip és un model del producte o servei que inclou aspectes funcionals i estructurals i l’aparença que tindrà. Té dos objectius fonamentals:

 • Materialitzar els conceptes generats en les fases de recerca i ideació.
 • Avaluar la proposta de disseny amb els usuaris potencials, el client i l’equip de disseny i desenvolupament.

Fer un prototip permet, per tant, avaluar i iterar el disseny fins a arribar a una proposta que compleix els objectius del projecte i que, una vegada validada, donarà pas a la fase de desenvolupament i execució.

El procés de prototipatge és iteratiu i evoluciona des de les primeres propostes de baixa fidelitat, encara allunyades del disseny final, fins a les d’alta fidelitat, que defineixen les característiques que haurà de tenir el producte o servei quan es posi en mans dels usuaris.

Materials

Es fa amb paper, llapis, retoladors, plastilina, peces de muntatge i qualsevol material que permeti generar formes. També es fa amb eines digitals per a prototipatge.

Quan?

El prototipatge té lloc en la fase de generació. Després d’haver fet la recerca i la definició del disseny (modelatge de personas i escenaris, determinació de l’arquitectura de la informació), és possible donar forma a un prototip per a visualitzar les funcionalitats i aparença del producte o servei i, al mateix temps, avaluar la proposta.

El prototipatge s’estén també a la fase d’avaluació. Constitueix un model del producte o servei que és possible avaluar (anàlisi heurística, proves amb usuaris, etc.) i iterar a partir del retorn obtingut fins a arribar a una versió final que serà la que passarà a la fase de desenvolupament.

Finalment, quan el producte o servei s’hagin executat o llançat al mercat, és necessari continuar avaluant-ne el funcionament. Això implica reprendre el prototip per fer les iteracions necessàries (modificacions, noves funcionalitats, etc.) de manera que el disseny respongui a les necessitats canviants dels usuaris en tot moment.

Com?

El prototipatge es duu a terme en diverses fases i el resultat obtingut en cadascuna significa un grau creixent de «fidelitat» (o aproximació al disseny final):

 1. Sketching. Consisteix a fer dibuixos o esbossos amb llapis i paper. Això permet visualitzar el disseny i fer iteracions ràpides amb un cost molt baix.
 2. Prototipatge de baixa fidelitat (wireframe). Sobre la base de l’sketching, es construeix un prototip que representa l’estructura i interacció del producte o servei. El wireframe es pot avaluar i iterar per a seguir avançant cap a models més elaborats.
 3. Prototipatge d’alta fidelitat. En aquesta fase, a més de representar-se la interacció, s’incorporen al prototip elements gràfics que permeten començar a visualitzar (i a avaluar) el disseny final.

Finalment, després de les corresponents iteracions, s’obté un prototip o maqueta final que inclou tots els aspectes i funcionalitats del producte o servei que es duran a terme en la fase de desenvolupament.

L’objectiu de construir el prototip al llarg d’aquestes fases és testar contínuament la proposta de disseny i fer tots els canvis que siguin necessaris fins a arribar a una versió final. D’aquesta manera, el prototip que passa a desenvolupament és una proposta validada, i és possible optimitzar els recursos que s’utilitzaran en aquesta fase.

Avantatges

El prototipatge proporciona avantatges en diversos àmbits:

 • Permet passar de l’abstracció a la concreció (dels conceptes a la forma). Agilita el procés de pensament associat a un projecte de disseny.
 • Facilita la comunicació i el treball col·laboratiu. Permet que els diferents membres de l’equip (dissenyadors, desenvolupadors, comercials, etc.) visualitzin l’estat de la proposta i puguin implicar-se en el procés de disseny.
 • Permet avaluar la proposta. Es poden fer proves amb usuaris reals per a avaluar diferents aspectes del disseny (aparença, interacció, usabilitat, textos, etc.) i introduir millores fins a arribar a una versió final.
 • Limita les despeses en la fase de desenvolupament. Permet detectar errors i implementar millores abans de passar al desenvolupament, la qual cosa es tradueix en un estalvi de costos, inclosos els econòmics.
 • Atorga coherència al projecte. El prototipatge es construeix sobre la base de les idees i informació generades durant les fases prèvies del projecte.

Inconvenients

És necessari tenir en compte alguns dels inconvenients associats al prototipatge:

 • El dissenyador ha de ser capaç de prendre decisions objectives sobre què fa evolucionar en les iteracions següents i de què es pot prescindir: si «s’enamora» d’una idea, pot intentar conservar-la encara que no sigui adequada per al projecte.
 • Un prototip es podria iterar indefinidament, i per això és recomanable definir amb exactitud el temps i recursos disponibles per al prototipatge i no desbordar les previsions del projecte.
 • Si el prototipatge es fa de manera col·laborativa, cal tenir en compte les conseqüències que poden produir-se pel desequilibri de lideratge entre els participants, per la qual cosa és important disposar d’un moderador al llarg d’aquest procés.

Referències

Banerjee, A. (2014). «What a prototype is (and is not)» [article en línia]. UX Magazine. [Data de consulta: 16 de juny de 2017]. <http://uxmag.com/articles/what-a-prototype-is-and-is-not>

Cao, J. (2017). «What is a prototype: a guide to functional UX» [article en línia]. Studio by UXPin. [Data de consulta: 16 de juny de 2017]. <https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-a-prototype-a-guide-to-functional-ux/>

Grothaus, M. (2015). «How to go from idea to prototype in one day» [article en línia]. Fast Company. [Data de consulta: 16 de juny de 2017]. <https://www.fastcompany.com/3045934/how-to-go-from-idea-to-prototype-in-one-day>

Hanington, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative idees & design effective solutions. Rockport Publishers.

Smith, Q. (2019). «Protyping user experience». [article en línia]. [Data de consulta: 15 de juny de 2019]. <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2019/01/prototyping-user-experience.php>