Models

Agile

Què és?

Els processos de disseny àgils (agile, en anglès) es poden considerar una forma específica dels processos iteratius i busquen generar solucions amb el menor temps possible. Agile és una filosofia, no una metodologia. Hi ha diferents models i propostes metodològiques per a treballar i dissenyar de manera àgil, com per exemple: scrum, lean i sprint.

Es tracta d’una perspectiva de disseny que també prové del programari i la tecnologia. Apareix per a solucionar els problemes del procés en cascada i es concreta en un manifest http://agilemanifesto.org que es basa en dotze principis que giren al voltant de quatre eixos: col·laboració, equips interdisciplinaris, lliuraments freqüents i planificació adaptable (obertura al canvi).

La perspectiva de treball àgil evita formalitzar una gran quantitat de requisits a l’inici del projecte i funciona a partir d’establir unes bases i, a continuació, realitzar iteracions curtes i ràpides de manera que permetin replantejar els diferents aspectes del projecte conforme apareixen. Així doncs, els processos àgils són principalment processos iteratius curts en què a cada iteració es revisen les assumpcions de treball i si cal es redefineixen els objectius.

Model

No hi ha un model únic o proposta de procés per a treballar d’una manera àgil, els més destacats són: scrum, lean i sprint.

Scrum és una metodologia per a la gestió de projectes de manera àgil. Proporciona un marc de treball i unes pautes per a projectes de desenvolupament de programari. Els projectes es desenvolupen amb equips de treballs petits, multidisciplinaris que estableixen blocs de treball anomenats sprints, en què sí que hi ha una planificació i un compromís per a assolir uns objectius en un període de temps. El projecte no es defineix ni detalla completament al seu inici sinó que s’estableixen uns acords inicials i a cada sprint es prenen les decisions necessàries.

Lean és un marc de treball àgil utilitzat a empreses de nova creació en què hi ha un important component tecnològic i també de disseny. El terme lean vol dir que no li sobra res, que està en forma i com a analogia resulta adequada per a les start-up: empreses que volen generar valor en un context amb un component important d’incertesa, i que volen adaptar-se al mercat. El punt de partida de cada lean start-up és sortir de l’oficina, validar els supòsits i plantejaments, parlar amb els usuaris, testejar les hipòtesis. En aquest context és on es planteja la idea del MVP (minimum viable product) o producte mínim viable. En lloc d’esperar el final del procés de disseny i desenvolupament per a tenir un producte, es tracta de tenir productes al més aviat possible.

En la perspectiva lean, el disseny és un component molt important i sovint es parla de lean UX que proposa integrar el disseny a la filosofia agile amb una perspectiva de disseny centrada en les persones: centrar-se en l’usuari i les persones, iterar, treballar en equip, compartir informació, fer proves petites abans de les més grans i desenvolupar el producte final d’una manera incremental.

Design sprint és actualment una proposta metodològica concreta que ha agafat un cert renom gràcies a Google [http://www.gv.com/sprint/]. El seu punt de partida és que un producte digital interactiu es pot dissenyar i avaluar en cinc dies: l’sprint és un procés de cinc dies per a respondre preguntes crítiques de negoci a través del disseny, el prototipatge i testejar idees amb els clients.

El procés del design sprint, tal com el proposen Jake Knapp i Google es basa en cinc etapes, cadascuna de les quals es realitza en un dia: understandsketchdecideprototypevalidate.

Diagrama

Lean UX

Design sprint

Avantatges

 • Es prioritzen les persones i les interaccions abans que els processos i les eines.
 • Tots els agents implicats (dissenyadors, client, productors, usuaris) en els projectes interactuen de manera constant.
 • El projecte es pot adaptar fàcilment a les circumstancies o context canviant.
 • En el cas de productes digitals interactius:
  • El client pot veure d’una manera ràpida i incremental la progressió del producte digital.
  • Es pot prioritzar el programari que s’utilitza més sovint.
  • Des del primer moment hi ha un codi que funciona.

Inconvenients

 • Depenent del procés i el projecte s’acaba dedicant poc temps al disseny o es minimitzen les etapes relacionades amb la investigació i modelatge, ja que sovint s’utilitza la informació genèrica i més de negoci.
 • Freqüentment, els projectes sovint incorporen i fan servir molts mètodes de disseny però d’una manera superficial.
 • Costa focalitzar-se, al mateix temps, tant en els detalls com en el conjunt i es pot acabar perdent la visió de conjunt del producte.
 • A vegades, per a voler anar ràpid, es desenvolupen parts que encara no estan dissenyades i s’acaba amb un producte poc centrat en les persones.
 • Hi ha projectes en què no hi ha millores de disseny després del desenvolupament o el llançament.
 • Treballar amb una filosofia àgil desafia i no quadra amb l’organització interna de moltes empreses i organitzacions.
 • No treballar realment en equip encara que el projecte s’estructuri per equips interdisciplinaris.

Referències

RIES, E. (2011). The Lean Startup. Crown Publishing Group.

GOTHELF, J. (2013). Lean UX. Applying Lean Principles to Improve User Experience. O’Reilly Media.
http://www.jeffgothelf.com/lean-ux-book/

Klein, L. (2013) UX for Lean Startups. Faster, Smarter User Experience Research and Design. O’Reilly Media.

PAPERBACK, A. (2016) Sprint : How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just 5 Days. Jake Knapp.
http://www.thesprintbook.com

Modul DCU i Desenvolupament
http://cv.uoc.edu/webapps/xwiki/wiki/matdesdcucaes/
http://istqbexamcertification.com/what-is-agile-model-advantages-disadvantages-and-when-to-use-it/

A Simple Introduction to Lean UX
https://www.interaction-design.org/literature/article/a-simple-introduction-to-lean-ux

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, A. Diseño en procesos iterativos: Agile, Lean UX y Design Sprints
https://youtu.be/3QBnbHmOHMc

Scrum
http://scrum.org

Design Sprint Kit
https://designsprintkit.withgoogle.com