Abans de començar

El diagrama de flux és un mètode que s’inscriu, dins d’un procés de disseny centrat en l’usuari, en les fases de definició i generació.

Amb els escenaris fem una narrativa dels passos a seguir i amb el user journey també apareixen els passos a seguir. Però amb el diagrames de flux és on treballem amb més detall els passos a seguir, incloent les diferents branques que poden sortir en la navegació. Moltes vegades ens trobem que hi ha diferents alternatives per a complir un objectiu. Per exemple, per a copiar i enganar un arxiu al Windows podem fer Control+C, Control+V, o podem fer botó dret copiar i botó dret enganxar.

El mètode del diagrames de flux t’ajudarà a:

  • Descomposar problemes grans en problemes petits.
  • Comprendre el procés a seguir.
  • Identificar possibles errors abans del desenvolupament final de producte o servei.

Preparació

Per a treballar el diagrama de flux és recomanable tenir la persona definida i pot ser d’ajuda haver treballat altres mètodes com l’storyboard, els escenaris o els casos d’ús.

Hem de tenir clar les formes que se solen fer servir per a dibuixar un diagrama de flux. Les definirem a continuació:

Aquestes són les formes bàsiques que trobareu a la majoria de diagrames de flux, encara que, si consulteu les referències, trobareu que hi ha més formes per a temes més específics.

Desenvolupament / execució

La creació d’un diagrama de flux és molt senzilla. Tenint sempre present el nostre usuari o persona, pensem en l’objectiu que volem completar. Un cop tenim clar l’objectiu, definim un seguit de passos a seguir per a completar l’objectiu. De moment, podem començar a fer un llistat sense que els passos estiguin necessàriament ordenats.

Un cop tenim el llistat definit, podem fer-nos les preguntes següents: Què passa abans d’aquest procés? Què passa a continuació d’aquest procés? Aquest pas és una acció directa o s’ha de prendre una decisió per part de l’usuari? Per a procedir al pas següent necessito alguna cosa?. Això ens ajuda a detectar quins dels passos són decisions. Acabarem tenint un llistat ordenat de passos a seguir amb un seguit de decisions a prendre.

Un cop identificat quan comencem, quan acabem, els passos a seguir i quan s’han de prendre decisions es pot procedir a afegir les formes adequades a cada pas.

Com sempre, és molt útil consultar amb altres companys si el procés queda clar. Altres persones ens poden aportar punts de vista o accions que no havíem plantejat, fet que enriqueix el nostre diagrama de flux.

Anàlisi / Resultats

El diagrama de flux és una eina que ens serveix per a documentar una seqüència d’esdeveniments, en què representes les accions, els processos i les interaccions de diferents actors amb el teu producte o servei.

Exemples

Referències

HANINGTON, B.; MARTIN, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers.