Abans de començar

El prototip –model del producte o servei que es vol dissenyar– es prepara en la fase de generació, quan s’ha definit l’objectiu del projecte i la proposta de valor i es coneix el context d’ús.

El prototipat s’alterna amb l’avaluació, en un procés d’iteració contínua, per tal d’optimitzar progressivament el disseny fins a assolir la proposta que es posarà en desenvolupament.

Preparació

El prototipat, com a procés iteratiu, consta de diferents fases en què el dissenyador pot treballar sol o de manera col·laborativa.

Abans de començar a prototipar cal, doncs, planificar les diferents fases tenint en compte els objectius del projecte, el seu grau de complexitat i el temps i recursos disponibles. A més, en cas que es prevegi la necessitat de fer intervenir participants, caldrà definir les dinàmiques de cocreació que es portaran a terme:

  • Quantes se’n faran?
  • En quin(s) punt(s) del procés de prototipat?
  • Què s’espera obtenir de cada dinàmica?
  • Quantes persones hi participaran i de quin perfil (usuaris, client, dissenyadors, altres stakeholders)?
  • Quina duració tindran i quina logística impliquen?

Desenvolupament / execució

Sketching

El procés s’inicia generalment amb un sketching, que permet generar i iterar ràpidament les idees treballant amb materials molt bàsics, com llapis i paper, plastilina, reguladors, etc. L’objectiu és que el material no s’interposi en la ideació, sinó que afavoreixi que sigui fluida i ràpida, convidant a l’experimentació.

L’sketching es pot realitzar d’una manera col·laborativa o individual, sempre tenint en compte els condicionants i objectius del projecte definits durant les fases de recerca i definició.

En cas que es porti a terme de manera participativa, en la fase d’sketching es pot treballar amb la tècnica de design studio, que permet realitzar iteracions ràpides, eficients i sovint disruptives.

Prototipat de baixa fidelitat

El pas següent consisteix en preparar un prototip de baixa fidelitat, que es treballa sobre les idees seleccionades en la fase d’sketching.

Aquest prototip presenta un primer model del disseny, encara amb poc detall i de desenvolupament ràpid, que té com a objectiu que es pugui avaluar, iterar i avançar cap a models més evolucionats, de fidelitat –és a dir, d’aproximació al disseny final– creixent.

En el cas del disseny per a webs o aplicacions, aquesta fase correspon a la preparació dels wireframes. Encara que aquests poden assolir un nivell de detall molt profund, presenten el disseny sense elements gràfics, la qual cosa facilita una iteració ràpida.

Prototipat d’alta fidelitat

A mida que evolucionen, els prototips són cada vegada més refinats i propers a l’aparença, funcionalitats i característiques del producte o servei finals.

En aquesta fase generalment es fan proves amb materials reals, per a observar el seu comportament i seleccionar els que s’implementaran en el producte final.

En el cas del disseny per a webs o aplicacions, aquesta fase correspon a la preparació del prototip gràfic, que de manera progressiva s’aproxima a l’aspecte que el disseny ha de tenir en l’interactiu final.

Prototip o maqueta final

Després de diverses iteracions amb prototips de fidelitat creixent (recordem que aquestes iteracions poden comportar l’aplicació de tècniques d’avaluació de diferents tipus) s’arriba a la maqueta o prototip final, que presenta tots els trets del disseny que es desenvoluparà, amb les funcionalitats incorporades o simulades (en cas que siguin complexes).

En el cas de productes o espais, la maqueta física es pot complementar amb un prototip digital. Aquest permet representar clarament les funcionalitats o portar a terme simulacions que serien molt cares o complexes d’incloure a la maqueta física.

Anàlisi / Resultats

Al llarg de les diferents fases de prototipat cal realitzar avaluacions per tal de posar a prova la proposta de disseny i observar com és rebuda i utilitzada per als usuaris.

Es pot seguir iterant amb el prototip encara que el producte ja es trobi en el mercat per tal d’optimitzar-ne l’eficiència, afegir noves funcionalitats o adaptar-lo a les necessitats canviants dels usuaris.

Exemples

Sketching d’una aplicació per a un telèfon intel·ligent
https://wikimediablog.files.wordpress.com/2012/11/01-pau-devcamp-sketching.jpg

Prototip d’un avió per a la seva avaluació a un túnel de vent
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype#/media/File:NACA_Ames_7x10_Wind_Tunnel_-_GPN-2000-001822.jpg

Prototip de senyalització d’alta fidelitat. S’avalua en el seu context d’ús real.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype#/media/File:PrototypeBoiseGreenbeltSignage.jpg

Referències

HANINGTON, B. (2012). Universal Methods of Design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas & Design effective solutions. Rockport.

«What Is a Prototype: A Guide to Functional UX». UXPin. (2017, 1 de Febrer). [Data de visita: 16 de Juny de 2017]. https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-a-prototype-a-guide-to-functional-ux/.

«What a Prototype Is (and Is Not)». UX Magazine. [Data de visita: 16 de Juny de 2017]. http://uxmag.com/articles/what-a-prototype-is-and-is-not.

GROTHAUS, M. (2015, 8 de Maig) «How To Go From Idea To Prototype In One Day». Fast Company. [Data de visita: 16 de Juny de 2017]. https://www.fastcompany.com/3045934/how-to-go-from-idea-to-prototype-in-one-day.

Sketchs, mockups, wireframes y prototipos
http://mosaic.uoc.edu/2015/09/15/proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-digital/

http://cv.uoc.edu/webapps/xwiki/wiki/matprototipado/